مهندس حسن عبدی

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

  • لیسانس مهندسی کامپیوتر سخت افزار (1388)
  • فوق لیسانس معماری کامپیوتر  (1391)
  • مؤلف 2 کتاب علمی و اجتماعی

سوابق مدیریتی و اجرائی

  • مدیر مسئول پایگاه خبری سیاسی نیوز
  • دبیر سرویس بین الملل خبرگزاری وفا
  • مدرس و مشاور سایبر دیپلماتیک کانون مرآت
  • عضو هیئت مدیره شرکت جهان گستر موج چهارم
  • عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران میلاد کوثر
  • عضو هیئت مدیره پایگاه خبری شریان
  • مدیر روابط عمومی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی